Visió, Missió i Estratègia

Visió

La Xarxa que es proposa pren com a base el concepte de la sostenibilitat com a nou valor social positiu, com a resposta a la presa de consciència de les limitacions del model de creixement econòmic imperant. Es parteix de la idea que el concepte de desenvolupament sostenible és holístic i complex i requereix la cooperació entre les diferents perspectives i àmbits de coneixement, fet que pretén facilitar la xarxa que es proposa com a valor afegit.

Missió

La missió general de la Xarxa és potenciar i optimitzar l'educació per a la sostenibilitat a partir de crear coneixement des de les experiències desenvolupades fins el moment, especialment pels grups que hi participen i des de l'intercanvi i col·laboració en projectes de recerca, millora i innovació.

Estratègia

Per tal d'assolir la missió de la Xarxa s'opta per una estratègia que permeti crear les condicions que facilitin l'intercanvi entre els diferents col·lectius implicats o que comparteixin preocupació, interès i/o coneixement sobre el tema.

 
Amb el suport de
Departament de Territori i Sostenibilitat Comissionat per a Universitats i Recerca