Presentació de la Xarxa Edusost

La Xarxa que es proposa vol recollir la llarga tradició que a Catalunya té i ha tingut l'educació ambiental i per a la sostenibilitat. Aquesta tradició ha adoptat formes diverses, amb escoles, grups de recerca, xarxes i accions en la societat civil i les empreses del país. Aquesta Xarxa vol donar continuïtat i projectar vers el futur aquestes iniciatives, potenciant la recerca en xarxa com a valor afegit i generant sinergies entre els diferents grups que la proposen actualment i els que puguin integrar-s'hi en el futur, garantint la seva perdurabilitat, optimitzant els recursos i els esforços per avançar vers un desenvolupament sostenible.

La Xarxa que es proposa pren com a base el concepte de la sostenibilitat com a nou valor social positiu, com a resposta a la presa de consciència de les limitacions del model de creixement econòmic imperant. Es parteix de la idea que el concepte de desenvolupament sostenible és holístic i complex i requereix la cooperació entre les diferents perspectives i àmbits de coneixement, fet que pretén facilitar la Xarxa que es proposa com a valor afegit.

Per tant, la missió general de la Xarxa és potenciar i optimitzar l'educació per a la sostenibilitat a partir de crear coneixement des de les experiències desenvolupades fins el moment, especialment pels grups que hi participen i des de l'intercanvi i col·laboració en projectes de recerca, millora i innovació. Per tal d'assolir aquesta missió, s'opta per una estratègia que permeti crear les condicions que facilitin l'intercanvi entre els diferents col·lectius implicats o que comparteixin preocupació, interès i/o coneixement sobre el tema.

Sintetitzant, la Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat pretén: (i) progressar en la cultura i coneixement per a la sostenibilitat en el marc d'una formació universitària i continuada fonamentada en valors i criteris ambientals, democràtics i sostenibles; (ii) treballar i investigar cap a la recerca de nous models interpretatius d'anàlisi de la realitat i de la problemàtica ambiental, i adreçar-los cap al paradigma del progrés sostenible; (iii) avançar i fer aportacions en el marc d'harmonització i de prospectiva del sistema universitari en l'espai europeu de l'educació superior.

Darrera actualització: divendres, 18 de març de 2011 19:01
 
Amb el suport de
Departament de Territori i Sostenibilitat Comissionat per a Universitats i Recerca