Objectius de la Xarxa

Objectius generals de la Xarxa

 • Crear i consolidar sinèrgies entre els membres de la Xarxa. Aquestes sinèrgies potenciaran la complementarietat entre les diferents àrees, afavorint la interdisciplinarietat i l'enfocament holístic necessaris per a l'educació per a la sostenibilitat.
 • Aconseguir una formulació conceptual i operativa que ajudin a assolir l'educació per a la sostenibilitat en els diferents àmbits formatius presents en la societat catalana.
 • Potenciar processos d'adaptació i transferibilitat dels mecanismes d'educació per a la sostenibilitat a: altres institucions educatives, administracions, empreses, instituts de recerca i mitjans de comunicació mitjançant l'aplicació de les noves tecnologies.
 • Avaluar els assoliments aconseguits, tant des de la perspectiva dels objectius com dels procediments i efectes.
 • Ser un referent sòlid i estable en recerca en Educació per a la Sostenibilitat.

Els objectius generals esmentats es concreten en dues vessants: l'exploració i qualificació dels continguts de medi ambient i sostenibilitat que hauria de contenir cada àrea d'ensenyament i l'avaluació dels sistemes emprats en l'educació per a la sostenibilitat.

Objectius concrets a assolir en un període d' 1 any:

 • Objectiu 1. Explorar i definir l'estat de la qüestió de l'educació i la recerca per a la sostenibilitat, a nivell nacional, estatal i internacional.

a) Pel que fa a continguts i estratègies:

 • Objectiu 2. Definir les competències, actituds i valors que han de tenir els futurs titulars (graus) en les titulacions on participen els grups de recerca implicats. (i/o convidar altres participants d'altres àmbits).
 • Objectiu 3. Acotar continguts mínims i òptims de la sostenibilitat en relació amb les característiques específiques de cada àrea de coneixement, des d'una òptica d'aprenentatge significatiu.

b) Pel que fa a l'avaluació:

 • Objectiu 4. Analitzar l'impacte i l'eficàcia de les estratègies aplicades en la consecució de la reorientació dels estudis cap a la sostenibilitat.
 • Objectiu 5. Dissenyar o validar una eina objectiva de mesura (qualitativa i/o quantitativa) de l'educació per a la Sostenibilitat d'institucions educatives, que avaluï els àmbits d'acció educativa de les institucions: plans d'estudis, matèries, dinàmica institucional, recerca, estratègies pedagògiques.

Objectius concrets a assolir en un període de 2 anys:

a) Pel que fa a continguts i estratègies:

 • Objectiu 6. Dissenyar i aplicar mecanismes i estratègies pedagògiques innovadores, integradores, multidisciplinàries i interdisciplinàries per tal de reorientar els estudis universitaris i la formació continuada cap a la sostenibilitat.

Objectiu de futur:

 • Objectiu 7. Avaluar els mecanismes de qualitat de la recerca respecte l'educació per a la sostenibilitat (efectes “perversos” de la recerca).
Darrera actualització: divendres, 18 de març de 2011 19:30
 
Amb el suport de
Departament de Territori i Sostenibilitat Comissionat per a Universitats i Recerca